Looks like something didn't work quite right. Please reload this page.

Algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de Quandoo-diensten door consumenten en andere particuliere gebruikers

 1. TOEPASSINGSGEBIED

  1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het door Quandoo Netherlands (hiernavolgend: "Quandoo" of "wij") via internet, mobiele apparaten, via e-mail, via telefoon of via andere telemedia of telecommunicatie beschikbaar gestelde aanbod (hiernavolgend: "diensten"), door consumenten en andere particuliere gebruikers (hiernavolgend: "gebruiker" of "u").
  2. Afwijkende, aanvullende of tegenstrijdige gebruiksvoorwaarden van de gebruiker zijn ongeldig, zelfs wanneer Quandoo in kennis van de tegenstrijdige, aanvullende of afwijkende voorwaarden van de gebruiker, reacties zonder bezwaar tegen de voorwaarden van de gebruiker aanvoert.
 2. Contractuele verhoudingen, registratievereisten, registratie, verandering van de gebruiksvoorwaarden

  1. De gebruiker moet onbeperkt wettelijk bevoegd zijn of handelen met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
  2. De contractuele relatie is beperkt tot de gebruiker persoonlijk en niet overdraagbaar. De contractuele bepalingen worden, zonder afbreuk te doen aan de naleving van de wettelijke informatieverplichtingen, door Quandoo niet opgeslagen voor de gebruiker.
  3. Tenzij anders overeengekomen, kan Quandoo de diensten op elk gewenst moment wijzigen of beëindigen. Voor het gebruik van bepaalde aangeboden diensten kan het aanmaken van een gebruikersaccount door voorafgaande registratie van de gebruiker en de registratie door Quandoo vereist zijn.
  4. Voor de aanmelding heeft de gebruiker een geldig -mailadres en een zelfgekozen wachtwoord nodig. Hij is verplicht zijn toegangsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en om derden geen toegang te geven tot zijn gebruikersaccount. Elke natuurlijke of rechtspersoon of groep van personen mag slechts over één gebruikersaccount beschikken. De gebruiker stemt er bij het registreren mee in om ware en volledige informatie te verstrekken en deze tijdens de contractperiode up-to-date te houden.
  5. U kunt uw gebruikersaccount te allen tijde zonder opgave van redenen opzeggen door Quandoo dit per e-mail te laten weten. Quandoo kan uw account met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken en onder opgave van redenen annuleren. Quandoo's recht om uw account te annuleren met onmiddellijke ingang voor een deugdelijk doel blijft onaangetast.
  6. De gebruiksvoorwaarden kunnen door Quandoo worden gewijzigd, (i) voor zover de gebruiker hiermee uitdrukkelijk of door impliciet gedrag, d.w.z. gedrag, waaruit de bedoeling van een goedkeuring te begrijpen is, toestemt, of (ii) voor zover de toestemming van de gebruiker volgens de volgende bepalingen als verleend geldt. Voorgestelde wijzigingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden worden ten minste zes weken vooraleer ze in voege gaan, schriftelijk aan de gebruiker meegedeeld. Tekent de gebruiker binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de verandering geen schriftelijk bezwaar aan, dan geldt zijn goedkeuring voor wijziging van de Algemene Voorwaarden als verleend en gaan de wijzigingen op het aangekondigde moment van kracht en worden deel van de overeenkomst. De gebruiker wordt in het bijzonder gewezen op deze gevolgen in het bericht van de wijziging.
 3. Plichten van de gebruiker, verboden gedragingen, verklaringen van de gebruiker met betrekking tot de inhoud

  1. De gebruiker verplicht zich om het aanbod van Quandoo alleen te gebruiken op een manier en voor de doeleinden die niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of het toepasselijke recht en de rechten van derden niet schenden.
  2. Het gebruik van de Quandoo-diensten is, tenzij anders overeengekomen met Quandoo, uitsluitend toegelaten voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
  3. U mag in het kader het gebruik van de Quandoo-diensten in het bijzonder niet:
   1. zogenaamde robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de website, voor eender welk doel;
   2. acties ondernemen, die de technische infrastructuur van Quandoo ongepast of buitensporig belast;
   3. bewerkingen implementeren om inhoud in de Quandoo-diensten te controleren of te kopiëren;
   4. een apparaat, software of programmaroutine gebruiken, dat/die interfereert met de werking van de Quandoo-diensten of probeert deze te beïnvloeden;
   5. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quandoo, onder eender welke vorm, in functie van reclame voor zichzelf of voor anderen, zaken doen op basis van de Quandoo-diensten, in het bijzonder door te bellen voor deelname aan loterijen, kortingen of andere speciale promoties;
   6. vouchers zonder toestemming, kopiëren, bewerken of manipuleren; Quandoo behoudt zich het recht voor om, bij een redelijk vermoeden in het kader van de wettelijke voorwaarden, gegevens aan de respectievelijke partner door te geven en een strafzaak aan te spannen.
   7. zich in de Quandoo-diensten voordoen als een andere persoon, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van Quandoo, of zich op een andere manier uitgeven voor de verantwoordelijke van het aanbod, of een niet-bestaande relatie met deze mensen voorwenden;
   8. anderszins valse of onware verklaringen, in het bijzonder valse e-mailadressen tegenover Quandoo of een derde gebruiken;
   9. Inhoud bewaren, publiceren en/of overdragen, waarvan de openbaarmaking u niet is toegestaan;
   10. iemand, of het nu een natuurlijke of rechtspersoon of een bedrijf is, treiteren, beledigen, bedreigen, belasteren of op zulke wijze onredelijke overlast berokkenen, of onwaarheden beweren of te verspreiden met betrekking tot een natuurlijke of rechtspersoon of een bedrijf;
   11. verzamelen, opslaan of overdragen van persoonlijke gegevens van andere gebruikers, voor zover de betrokkenen en Quandoo hiermee niet hebben ingestemd;
   12. juridisch advies geven of bijdragen leveren die als juridisch advies worden beschouwd.
  4. De gebruiker geeft Quandoo hiermee het niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare, kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende (d.w.z. na het einde van de contractperiode van kracht blijvende) recht om de door de gebruiker beschikbaar gestelde informatie (bijv. teksten, afbeeldingen, foto's, beelden van personen) zonder de vereiste van toestemming van derden of betalingen aan derden te gebruiken, in het bijzonder te reproduceren, te verspreiden, openbaar te maken, ook in bewerkte of vertaalde vorm.
  5. De gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte informatie (bijv. in beoordelingen) en het contractuele gebruik ervan door Quandoo geen inbreuk pleegt op rechten van derden (bijv. auteursrechten, handelsmerken en persoonlijke rechten) en dat deze door Quandoo, zonder de vereiste van een toestemming van een derde partij of door betalingen aan derden, mogen worden gebruikt voor het hierboven beschreven doel. Bovendien garandeert de gebruiker dat hij bij foto's over de vereiste toestemmingen beschikt bij afgebeelde personen (portretrecht) en over het recht om foto's te gebruiken zonder vermelding van de fotograaf of de auteursrechthebbende.
  6. De gebruiker stelt Quandoo alsook werknemers, arbeiders, medewerkers, vertegenwoordigers, aandeelhouders en agenten van Quandoo vrij met betrekking tot vorderingen of claims van derden en vervangt Quandoo of de andere opgesomde personen bij eventuele schade en noodzakelijke uitgaven, voor zover die ontstaan als gevolg van een schending van de gebruiker tegen zijn contractuele garanties of verplichtingen. Dit omvat in elk geval ook advocaat- en gerechtelijke kosten.
 4. Beoordelingen

  1. In bepaalde gevallen, is het voor de gebruiker mogelijk om via de Quandoo-diensten een beoordeling te geven over een restaurant, vermeld op Quandoo (bijv. na een bestelling via de reserveringsfunctie of na het inwisselen van een voucher van Quandoo).
  2. De beoordeling kan, volgens de vrije, niet door Quandoo beïnvloedde mening van de gebruiker, positief, neutraal of negatief zijn. Ze mag alleen niet in strijd zijn met de desbetreffende bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of wettelijke bepalingen.
  3. Niet toegestaan zijn met name:
   1. lasterlijke, beledigende, onware, irrelevante, racistische of voor-jongeren-schadelijke formuleringen of stellingen in beoordelingen;
   2. Meervoudige beoordelingen: Iedere gebruiker mag per bezoek aan een restaurant slechts één beoordeling geven;
   3. Eigen beoordelingen: Bij de restaurants vermeld op de Quandoo-diensten mag noch door de eigenaar of door werknemers of vertegenwoordigers, noch op enige andere manier een beoordeling over de eigen zaak gegeven worden.
   4. betaalde of door andere vergoedingen, beloften of tegenprestaties door derden aangekochte beoordelingen, positief of negatief;
   5. vergelijkende beoordelingen, d.w.z. beoordelingen die een ander restaurant noemen of bekend maken dan het beoordeelde restaurant.
   6. beoordelingen waar, door de publicatie ervan, de rechten van derden (bijv. hun recht op privacy, portret-, auteurs- of merkrechten) worden geschonden.
  4. Quandoo inspecteert en controleert beoordelingen en aanverwante inhoud (i) door gebruikers ingediend, voorafgaand aan de publicatie, naar eigen goeddunken, (ii) na de publicatie bij een klacht van een partner of derde. Quandoo is gerechtigd maar niet verplicht om de door gebruikers ingediende beoordelingen, te publiceren. Quandoo behoudt zich het recht voor om bijv. bij schendingen van deze voorwaarden, hele beoordelingen of delen van beoordelingen geheel of gedeeltelijk niet te publiceren of later te verwijderen.
  5. De gebruiker kent Quandoo de in par. 3 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geregelde gebruiksrechten toe, voor het aanbod en de uitvoering van de Quandoo-diensten op eventueel wettelijk beschermde inhoud van de gegeven beoordeling, maar blijft als enige verantwoordelijk voor zijn beoordeling en houder van de eventuele rechten op de inhoud van de door hem gegeven beoordeling.
  6. Quandoo behoudt zich het volledige recht voor de beoordelingsfunctie en/of andere Quandoo-diensten voor de gebruiker uit te schakelen wanneer deze herhaaldelijk, bij het leveren van beoordelingen, inbreuk pleegt op de relevante bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of wettelijke bepalingen en wanneer Quandoo de gebruiker hier voordien op gewezen heeft.
 5. Reservering, reserveringsfunctie

  1. Gebruikers kunnen via het Quandoo reserveringsnetwerk (bijv. Quandoo-diensten, Quandoo-portaal, Quandoo mobiele apps, Quandoo-partners-netwerk enz.) online en/of telefonisch reserveringen maken in restaurants die deelnemen aan het reserveringssysteem van Quandoo (hiernavolgend: "Partner"). De overeenkomst van de reservering komt daarbij onder bemiddeling van Quandoo uitsluitend tussen de gebruiker en de partner tot stand, waarbij Quandoo geen vertegenwoordiger is, maar zogenaamde boodschapper. Bij restaurants die worden vermeld in de Quandoo-diensten, maar die niet deelnemen als partners in het reserveringssysteem van Quandoo (hiernavolgend: "vermelde restaurant"), kunnen gebruikers alleen informeel (bijv. via telefoon, e-mail of via het contactformulier op basis van de contactgegevens vermeld in de advertentie) rechtstreeks, d.w.z. niet via de reserveringsfunctie en zonder bemiddeling of deelname van Quandoo, contact opnemen met het vermelde restaurant, om een reservering te maken.
  2. De reserveringsfunctie van de Quandoo-diensten is een, voor de gebruiker, gratis dienst van Quandoo. Een deel van de reserveringsfunctie is een automatische controle van de verwachte beschikbare capaciteit van de partner op het gewenste reserveringstijdstip. De verwachte beschikbare capaciteiten worden daarbij berekend op het moment van de aanvraag van de gebruiker, op basis van de opgeslagen instellingen, aanwezige reserveringen en andere instellingen van een partner. De verantwoordelijkheid voor het onderhouden en bijwerken van de instellingen, berust uitsluitend bij de partner. Quandoo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid over het technisch functioneren van de reserveringsfunctie van Quandoo voor de beschikbaarheid en het succes van reserveringen bij de door de gebruiker gekozen partner.
  3. De gebruiker wordt door Quandoo via e-mail over de status en de veranderingen aangaande zijn reserveringsaanvraag geïnformeerd. Quandoo herinnert de gebruiker ook 48 uur voor het bezoek aan het restaurant per e-mail aan de reservering (indien de reservering wordt gemaakt ten minste 7 dagen voorafgaand aan het bezoek aan het restaurant) en binnen 7 dagen na reserveringsdatum inzake de mogelijkheid van een beoordeling van de partner.
  4. Sommige partners stellen als voorwaarde voor de reservering dat de gebruiker instemt met de annuleringsvoorwaarden van de partner en, indien van toepassing, een geldige kredietkaart voorlegt. Een relevante overeenkomst wordt afgesloten tussen gebruiker en partner. Quandoo is geen onderhandelingspartner, enkel maar boodschapper.
  5. De gebruiker moet reserveringen waarop hij niet aanwezig kan zijn, zo vroeg mogelijk en uiterlijk, tenzij in de annuleringsvoorwaarden van de betreffende partner anders overeengekomen, 60 minuten voor reserveringstijdstip annuleren. Hiervoor kan de gebruiker de link gebruiken in de bevestigingsmail, de annulering op het tabblad reserveringen in zijn gebruikersaccount of rechtstreeks via de partner. Bijbehorende contactinformatie kan gevonden worden in de bevestigingsmail. Quandoo behoudt zich het volledige recht voor de reserveringsfunctie en/of andere Quandoo-diensten voor de gebruiker uit te schakelen, wanneer deze herhaaldelijk, niet komt opdagen bij een reservering zonder deze voorafgaand, zoals overeengekomen, geannuleerd te hebben (no-show) en wanneer Quandoo de gebruiker hier voordien, zonder gevolg, op heeft gewezen. Rechten van de partners als gevolg van reserveringen of no-shows blijven onaangetast.
 6. Aankoop voucher

  Onderwerp overeenkomst

  1. Quandoo kan gebruikers in de Quandoo-diensten in eigen naam en voor eigen rekening de aankoop van vouchers voor de diensten en/ of voordelen in natura (hiernavolgend: "partner-aanbiedingen") van restaurants en eventueel andere ondernemers aanbieden. Onderwerp van de voucherverkoop is de verkoop van het recht op de verstrekking van de in de voucher aangeboden diensten, bij het restaurant (hiernavolgend "partner") dat de voucherdiensten aanbiedt. Uitgever van de voucher en contractant van de gebruiker voor de in de voucher aangegeven diensten is niet Quandoo, maar uitsluitend de partner. De verplichting van Quandoo in het kader van de voucherverkoop is dus beperkt tot de aanschaf van de vordering tegen de partner voor de verstrekking van bepaalde in de voucher vermelde diensten, op basis van de in de voucher en in de optioneel toepasbare algemene voorwaarden van de partner. Quandoo behoudt zich het recht voor om individuele voorwaarden, zoals de verkoopsperiode en het aantal te koop aangeboden vouchers te bepalen en, indien nodig, te wijzigen. Mededelingen over het wettelijke herroepingsrecht voor de consument komen voort uit de instructies voor herroeping en het modelformulier voor herroeping, te vinden aan het einde van dit document.
  2. Uitgever van de voucher en contractant van de gebruiker voor de in de voucher opgenomen partnerdiensten, is uitsluitend de bepaalde partner, die deze diensten op basis van een overeenkomst met de gebruiker, ontstaan door het inwisselen van de voucher door de gebruiker, en volgens de respectievelijke voorwaarden, volbrengt. De overeenkomst betreffende de aankoop van de voucher, tussen Quandoo en de gebruiker, is een legale aankoop met het oog op een optierecht van de gebruiker voor het sluiten van een overeenkomst tussen de gebruiker en de partner voor de levering van de partnerdiensten. Quandoo zelf is daarom niet aansprakelijk voor de levering van de partnerdiensten.
  3. De door Quandoo verkochte vouchers zijn in overeenstemming met de in de voucherbeschrijving gedefinieerde voorwaarden (hiernavolgend: "vouchervoorwaarden") bijv. op een specifieke dienst (goederen en/of dienst van de partner) bij de partner opgesteld. De vouchervoorwaarden kunnen o.a. ook de periode bepalen waarin de voucher dient te worden ingewisseld bij de partner (hiernavolgend: "inruilperiode") en of, en zo ja, welke voorwaarden of beperkingen gelden (zoals beperkte capaciteit op verschillende mogelijke inruilpunten binnen de inruilperiode). Quandoo raadt de gebruiker aan, voor zover dit noodzakelijk is volgens de vouchervoorwaarden, het moment van de dienstverlening individueel met de partner af te stemmen. De vouchervoorwaarden zijn oproepbaar in de besteldialoog van de voucher en worden onderdeel van de overeenkomst betreffende de aankoop van de voucher.

  Sluiten van de overeenkomst

  1. De overeenkomst voor de aankoop van de voucher komt, onder voorbehoud van de succesvolle plaatsing van de creditering over de betaling van de prijs van de voucher door de gebruiker aan Quandoo, tot stand door de aanvaarding van de gebruiker van het koopaanbod door middel van de door Quandoo voorziene besteldialoog. Quandoo kan de aanvaarding ook impliciet verklaren bijv. door het versturen van de voucher aan de gebruiker, via e-mail, of door het verstrekken van een bevestiging op het scherm of om op te halen in het account van de gebruiker.
  2. Kan de voucher, door onvoorziene omstandigheden, niet worden geleverd binnen de verkoopstermijn, dan zal Quandoo het koopaanbod van de gebruiker niet aanvaarden, zodat er geen koopovereenkomst over de voucher tot stand komt. De betrokken gebruiker wordt hierover per e-mail geïnformeerd. Een reeds geregistreerde betaling zal door Quandoo onmiddellijk worden terugbetaald aan de betrokken gebruiker.
  3. Het voucheraanbod van Quandoo is gericht op consumenten voor privé-doeleinden. Het gebruik voor commerciële of professionele doeleinden van de gebruiker, in het bijzonder de commerciële handel in vouchers of andere commercieel of professioneel gebruik van vouchers (bijv. voor wedstrijden, loterijen, veilingen of als een toevoeging of andere gratis distributie voor reclamedoeleinden) is niet toegestaan, tenzij vooraf tussen de gebruiker en Quandoo een andere schriftelijke overeenkomst werd afgesloten. Voor het overige zijn vouchers overdraagbaar.

  Garantievoorwaarden

  1. Quandoo garandeert de gebruiker met de voucherverkoop de verplichting van de vordering tegen de partner voor de verstrekking van bepaalde in de voucher vermelde diensten, op basis van de in de voucher en in de optioneel toepasbare algemene voorwaarden van de partner. De garantie dekt de portefeuille van verkregen aanspraken en hun vrijheid van verdediging door en rechten van derden op het tijdstip van de voucherverkoop. (Garantie voor de portefeuille van verkochte aanspraken)
  2. De uitvoering van de in de voucher aangegeven diensten is alleen verschuldigd door de partner. Voor de gepaste vervulling van de voucher door de partner en de diensten van de partner, aanvaardt Quandoo geen garantie. Deze uitsluiting geldt ook voor de kredietwaardigheid en de dienstverlening van de partner. (Geen garantie van de vervulling)
  3. Voor de regelmaat van de prestaties van de partner is voor het overige alleen de partner als contractant van de gebruiker verantwoordelijk. Quandoo aanvaardt geen garantie voor de goede dienstverlening door de partner. Dit geldt in het bijzonder voor de kwaliteit en de onberispelijkheid van de in de voucher vermelde diensten, met inbegrip van de externe omstandigheden van de dienstverlening, bijv. in termen van service en sfeer evenals het halen van termijnen. (Geen garantie voor tekortkomingen inzake dienstverlening)

  Inwissel- en terugnamevoorwaarden

  1. De gekochte en betaalde voucher wordt via e-mail verstuurd naar het door de gebruiker opgegeven adres en is beschikbaar in het account van de gebruiker.
  2. Om de voucher in te wisselen, is de presentatie van een afdruk van de bon bij de partner vereist. Voor zover dit (bijv. bij bepaalde voucheraanbiedingen) is overeengekomen, kan de voucher ook worden ingewisseld via het account of de Quandoo smartphone applicatie. Alle vouchers zijn voorzien van twee unieke vouchercodes, die de partner vergelijkt bij het inwisselen van de voucher.
  3. De verkochte voucher is binnen de geldigheidsperiode op de voucher aangeduid, bij de partner inwisselbaar. Ongebruikte vouchers, waarvan de einddatum verstreken is, kunnen niet ingewisseld worden, een recht op vergoeding van de aankoopprijs van de voucher door Quandoo bestaat niet.

  Condizioni per Riscossione e Restituzione

  1. Tenzij anders overeengekomen, kan de op de voucher vermelde dienst slechts één keer door de gebruiker bij de respectievelijke partner gebruikt worden. Indien de houder van de voucher hierbij de partnerdienst of de waarde van de voucher of het -voordeel niet volledig opgebruikt, is er geen recht op enige terugbetaling, krediet of andere compensatie voor de restwaarde.
  2. Voor vragen over de Quandoo-voucherverkoop, over de voorwaarden, of in het geval van bezwaren of klachten, staan wij graag tot uw beschikking. U kunt telefonisch via het nummer +31 (0) 88 – 018 21 00 of per e-mail via service@quandoo.nl contact met ons opnemen.
 7. Loyaliteitsprogramma

  1. Quandoo heeft een loyalty punten-programma. Zo kunnen voor bepaalde activiteiten loyaltypunten (ook 'loyaliteitspunten' of 'getrouwheidspunten' genoemd) worden verzameld en onder bepaalde voorwaarden worden ingewisseld in bonussen (bijv. Smart Offers). Elke geregistreerde Gebruiker kan deelnemen aan het loyaliteitsprogramma van Quandoo onder voorbehoud van (i) deze AV en (ii) de specifieke voorwaarden voor het verzamelen en inwisselen van loyalty punten voor bepaalde activiteiten (bv. een reservering maken met de Dienst, een Smart Offer kopen, een review indienen, Quandoo aanbevelen aan nieuwe gebruikers) die van toepassing zijn op het ogenblik dat bepaalde functies worden gebruikt.
  2. In aanvulling op deze AV verstrekt Quandoo in de relevantie entries en entry masks details voor het verzamelen en inwisselen van loyalty punten, inclusief het aantal loyalty punten alsmede de bonussen en Partners die de bonussen aanbieden. Hoewel deze voorwaarden op elk moment kunnen veranderen, zijn de details en het aanbod van toepassing op het moment dat Uw activiteit loyalty punten verwerft, of op het moment van het inwisselen van deze punten.
  3. Quandoo kan bepalen dat U een bepaald aantal Loyaliteitspunten moet verzamelen (bijv. 1.000), een vooraf gedefinieerde status moet bereiken, of aan bepaalde criteria moet voldoen (bijv. het succesvol handhaven van een reservering) voordat u in aanmerking komt om opgebouwde Loyaliteitspunten in te wisselen voor bonussen.
  4. Loyaliteitspunten toegekend voor het plaatsen van een reservering, kunnen alleen worden verkregen als U (i) de reservering met behulp van de Diensten en (ii) met succes uitvoert van de reservering. Als U niet komt opdagen voor een reservering, de reservering annuleert of de reservering om enige andere reden niet honoreert, worden er geen loyaliteitspunten toegekend.
  5. Loyaliteitspunten toegekend voor de aankoop van een Smart Offer kunnen enkel verworven worden indien U (i) de Smart Offer aankoopt via de Quandoo-website of mobiele app en (ii) de Smart Offer betaalt. Indien U Uw wettelijk herroepingsrecht uitoefent of het Slimme Offer geen geldigheid heeft om enige andere reden die niet door Quandoo wordt meegeteld, worden geen loyaliteitspunten toegekend.
  6. U kunt uw huidige score aan loyaliteitspunten bekijken in uw account op de Quandoo website. Quandoo kan U hiervan ook op de hoogte stellen via de e-mail nieuwsbrief. Als U opgebouwde Loyaliteitspunten inwisselt, stuurt Quandoo U een e-mail met de gegevens (bijvoorbeeld het tijdstip van het inwisselen van de bonus). Indien het als gevolg van het inwisselen van Loyaliteitspunten nodig is om de bonus ter beschikking te stellen (bijvoorbeeld het versturen van een Smart Offer), zal dit per e-mail of per gewone post gebeuren. Indien de bonus een restaurant is dat een Smart Offer doet, zijn de Smart Offer-voorwaarden van deze AV van toepassing.
  7. Geaccumuleerde Loyaliteitspunten kunnen alleen van Quandoo worden ingewisseld voor bonussen en/of cashback die Quandoo voor dit doel aanbiedt. Loyaliteitspunten zijn gebonden aan de individuele gebruiker en kunnen niet worden verkocht of op andere wijze worden overgedragen aan derden zonder toestemming van Quandoo.
  8. Geaccumuleerde loyaliteitspunten vervallen indien zij niet binnen 180 dagen na de laatste reservering via het Quandoo-platform zijn ingewisseld. Loyaliteitspunten vervallen ook als een gebruikersaccount wordt geannuleerd (paragraaf 2.5), gedeactiveerd (paragraaf 4.6 en 5.5) of als de Overeenkomst tussen Quandoo en U om een andere reden eindigt. Daarnaast kan Quandoo U per e-mail of reguliere post op de hoogte stellen van het aflopen van Uw Loyaliteitspunten.
  9. Quandoo behoudt zich het recht voor om het loyaliteitsprogramma op elk moment te beëindigen. Na beëindiging van de dienst mag U geen nieuwe punten meer verzamelen. Loyaliteitspunten die vóór de beëindiging van het programma zijn gespaard, blijven 90 dagen geldig, tenzij ze eerder aflopen overeenkomstig de subsectie. 7.8.
  10. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele en/of bestaande fiscale verplichtingen die voortvloeien uit Uw deelname aan het Loyaliteitsprogramma.
 8. Aansprakelijkheid van Quandoo, geen garantie voor informatie

  1. Quandoo is in het kader van de overeenkomst alleen aansprakelijk voor schade aan de gebruiker, (1) die Quandoo of zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt hebben, (2) als gevolg van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid, veroorzaakt door een plichtsverzuim van Quandoo of één van zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, (3) in het geval van aansprakelijkheid op grond van de wet inzake Productaansprakelijkheid, uit de overname van een garantie of door opzettelijk bedrog en (4) of door de schending van een verplichting, waarvan de vervulling de goede uitvoering van de overeenkomst eerst mogelijk maakt en waarbij de gebruiker regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen op de eerbiediging ervan (kardinale verplichting), tot stand is gekomen.
  2. Quandoo is onbegrensd aansprakelijk in de gevallen (1), (2) en (3) van de voorgaande paragraaf. Voor het overige is de vordering tot schadevergoeding beperkt tot voorzienbare schade, typisch voor het type overeenkomst.
  3. In andere dan de in paragraaf 1 vernoemde gevallen en onverminderd door de volgende paragraaf, is de aansprakelijkheid van Quandoo – ongeacht de juridische gronden – uitgesloten.
  4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing op alle ambtenaren, werknemers en agenten van Quandoo. Ze hebben geen invloed op de wettelijke bewijslast.
  5. Quandoo aanvaardt, tenzij anders met de gebruikers overeengekomen, geen aansprakelijkheid voor de juistheid en tijdigheid van informatie over de in de Quandoo-diensten opgenomen restaurants of andere zaken (bijv. adressen en andere contactgegevens, tarieven en uitrusting/aanbieding, openingstijden, inhoud van de beoordelingen, links en inhoud van de gelinkte pagina's).
 9. Beschikbaarheid/Niveau van dienstverlening

Er geldt een technische beschikbaarheid van het aanbod voor 97% van het jaar, behalve bij tijdig aangekondigd, gebruikelijk en redelijk onderhoud alsook overmacht of andere oorzaken buiten de wil van Quandoo om. Beschikbaarheid (VF) is de verhouding tussen de werkelijke tijd (IZ)) en de geplande tijd (SZ): VF(%) =(IZ / SZ) *100. Werkelijke tijd (IZ) is de periode waarin het systeem via de routeruitgang van het datacenter daadwerkelijk beschikbaar is.

 1. Gegevensbescherming en privacy

Bij Quandoo nemen we de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en hebben we tal van veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie, waaronder contactgegevens voor het geval u meer informatie nodig heeft.

 1. Toepasselijk recht, eventuele bijkomende overeenkomsten, plaats van uitvoering, jurisdictie
  1. Hier geldt het Nederlandse recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mondelinge of schriftelijke bijkomende overeenkomsten bestaan niet.
  2. Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ineffectief is of wordt, dan blijft de overeenkomst voor het overige geldig.

Quandoo Netherlands BV
Amsterdam, Mei 2018
v1.0


Instructies voor herroeping / Herroepingsformulier voucherverkoop

1. Instructies voor herroeping

Opmerkingen over het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht, deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen, zonder opgave van enige reden.

De herroepingsperiode bedraagt veertien dagen na de datum van de sluiting van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u (Quandoo Nederland BV, Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam, Tel.: (+31) 020 241 87 21, E-mail: service.nl@quandoo.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, een fax of e-mail) informeren over uw besluit om uw overeenkomst te herroepen. U kunt ook het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor vrijwaring van het herroepingsrecht volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingsperiode verzendt.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst wilt herroepen, zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan onze goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen na de datum waarop de kennisgeving van uw annulering van de overeenkomst door ons werd ontvangen. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval betaalt u de kosten die het gevolg zijn van deze terugbetaling.

Heeft u geëist dat de dienstverlening van start ging tijdens de herroepingstermijn, dan moet u ons een redelijk bedrag betalen, dat overeenkomt met het aandeel tot het tijdstip waarop u ons op de hoogte heeft gebracht van de uitoefening van het herroepingsrecht van deze overeenkomst, van verleende diensten in vergelijking met de algemene dienstverlening van de overeenkomst.

Einde van de instructies voor herroeping

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat volgens § 312 reg. 2 Nr. 9 BGB niet bij overeenkomsten,die de levering van diensten in verband met de vrijetijdsbesteding als onderwerp hebben, indien de overeenkomst voor de levering een bepaalde datum of periode voorziet.

2. Formulier herroeping

Modelformulier herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Naar Quandoo Nederland BV, Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam, E-mail: service.nl@quandoo.com

 • Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*):________________________________
 • Besteld op (*) / ontvangen op (*): __________________
 • Naam/namen van de consument(en): __________________
 • Adres van de consument(en): __________________
 • Ondertekening door de consument(en) (enkel bij mededeling op papier): __________________
 • Datum: __________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.